START
BIOLOGISK
MÅNGFALD

UPP
Text om biologisk mångfald
"Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar men också om odlade växter, jordbrukets husdjur och deras livsmiljöer."
Från Jordbruksverkets hemsida